- strony internetowe -
“Jeśli nie ma Cię w internecie, to nie istniejesz”

regulamin

Regulamin świadczenia usług firmy Hainet

§1 Definicje

Ilekroć w Regulaminie użyto podanych niżej słów lub zwrotów pisanych z dużej litery, należy je rozumieć w podanym w niniejszym punkcie znaczeniu:

Hainet - podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami poniższego regulaminu, tj. Hainet Mariusz Szczęsny z siedzibą w Poznaniu, ul. Serbska 10b/21, 61-696 będący właścicielem Serwisu hainet.pl
Abonent - osoba fizyczna, prawna, przedsiębiorca lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, działająca(y) zgodnie z przepisami prawa, z którą(ym) Operator zawarł Umowę o świadczenie Usług.
Konsument - osoba fizyczna, która zawiera lub na rzecz której została zawarta umowa o świadczenie usług, w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
Abonament - uprawnienie do korzystania z Usług świadczonych przez Hainet w zakresie i przez czas określony w Umowie.
Opłata abonamentowa - opłata za możliwość korzystania z Usług świadczonych przez Hainet, obowiązująca według Cennika Hainet, Umowy lub regulaminu promocji, ponoszona przez Abonenta w Okresach rozliczeniowych w trakcie obowiązywania Umowy.
Usługi - Usługi świadczone przez Hainet, polegające na odpłatnym udostępnianiu powierzchni dyskowych serwerów wirtualnych wraz ze stworzeniem możliwości utrzymywania na nich poczty elektronicznej Abonenta lub serwisów internetowych, na które mogą składać się strony internetowe, konta FTP lub bazy danych.
Cennik - zestawienie Usług, zawierające parametry Usług lub sposób ich świadczenia, oraz zestawienie cen za te Usługi. Cennik wraz z Regulaminem jest integralną częścią Umowy. W przypadku uzgodnienia innej niż w Cenniku ceny dla danej Usługi, strony Umowy określają tak uzgodnioną cenę w Umowie; cena określona w Umowie jest obowiązująca.
Okres rozliczeniowy - okres, za który dokonywane są rozliczenia należności Abonenta wobec Hainet z tytułu świadczenia Usług, rozpoczynający się i kończący w dniach wskazanych w Regulaminie lub Umowie, obejmujący również okres świadczenia Usługi.
Sieć Hainet - sieć telekomunikacyjna, na którą składają się urządzenia telekomunikacyjne i linie telekomunikacyjne zestawione w sposób umożliwiający Operatorowi przekaz sygnałów pomiędzy określonymi zakończeniami tej sieci.
Umowa - Umowa zawarta pomiędzy Operatorem i Abonentem o świadczenie Usług.
Urządzenia - sprzęt i oprogramowanie niezbędne do świadczenia Usług.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Następna »