- strony internetowe -
“Jeśli nie ma Cię w internecie, to nie istniejesz”

regulamin


§2 Zawarcie Umowy

1. Podstawą korzystania z usług Hainet zwanego dalej Usługodawcą lub Operatorem jest przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
2. Przez zawarcie Umowy Hainet zobowiązuje się do świadczenia określonych w Umowie Usług na rzecz Abonenta w zakresie i na warunkach przewidzianych Umową, Regulaminem i Cennikiem, zaś Abonent zobowiązuje się do terminowego regulowania opłat za te Usługi oraz przestrzegania postanowień Umowy, Regulaminu oraz Cennika.
3. Regulamin i Cennik są udostępniane Abonentom poprzez stronę internetową www.hainet.pl lub bezpośrednio przez przedstawicieli Operatora. Regulamin i Cennik stanowią integralną część Umowy.
4. Umowa zostaje zawarta albo jako Umowa zawarta na odległość - §2 ust 5 lub w trybie określonym w §2 ust 6.
5. Umowa może być zawarta przez wykonanie następujących czynności na stronie internetowej www.hainet.pl jeżeli zostane one udostępnione:
- poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola oznaczającego wyrażenie przez Abonenta zgody na zawarcie Umowy drogą elektroniczną na odległość,
- potwierdzenie zapoznania się z treścią Umowy, Regulaminu i Cennika,
- zaakceptowanie przez Abonenta warunków Regulaminu i Cennika oraz prawidłowe wypełnienie oraz wysłanie drogą elektroniczną elektronicznego formularza Umowy,
Po zarejestrowaniu dokonania zamówienia, Abonentowi przesłana zostanie na podane konto poczty elektroniczny faktura pro forma, na podstawie której Abonent dokonuje opłaty za Usługę. Po dokonaniu przedpłaty przez Abonenta Operator wystawi i doręczy na życzenie Abonentowi fakturę VAT. Umowa zostaje zawarta w momencie po zaakceptowaniu i wysłaniu przez Abonenta Umowy w trybie określonym w niniejszym ustępie.
6. Umowa może być zawarta przez zawarcie Umowy bezpośrednio z właściwie umocowanym pełnomocnikiem Operatora.
7. Umowa zawarta w trybie określonym w § 2 ust. 5 nie posiada formy pisemnej i jest zawierana na podstawie akceptacji oferty udostępnianej na stronie internetowej www.hainet.pl w trybie określonym przepisami ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
8. Umowa zawarta w trybie określonym w §2 ust. 6 posiada formę pisemną.
9. Wszelką korespondencję, nadaną przez Operatora na adres lub z wykorzystaniem innych danych Abonenta wskazanych w Umowie lub przekazanych pisemnie do Operatora po podpisaniu Umowy, uważa się za doręczoną Abonentowi po upływie 14-stu dni od dnia jej nadania.
10. Korespondencję nadaną przez Operatora Abonentowi uważa się za doręczoną po wysłaniu korespondencji.
11. Podanie nieprawidłowych danych Abonenta lub nie podanie ich wcale jest dokonywane na odpowiedzialność Abonenta.
14. Abonent, będący konsumentem, zawierający Umowę poza lokalem Operatora na podstawie oferty sprzedaży lub przez odwołanie się do ogłoszeń, reklam, cenników i innych informacji skierowanych do ogółu albo do poszczególnych osób, jeżeli Abonent mógł uprzednio zapoznać się z treścią otrzymanej oferty lub informacji pod nieobecność Operatora jako drugiej strony Umowy, ma prawo do odstąpienia w formie pisemnej od Umowy. Za świadczone Usługi Operatorowi przysługuje stosowne wynagrodzenie. Abonent, będący konsumentem, zawierający Umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia zawarcia Umowy.
15. Hainet jest uprawnione do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w związku ze świadczeniem usług i w tym zakresie jego obowiązki i prawa kształtowane będą przez tę ustawę z zastrzeżeniem modyfikacji zawartych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku Nr 144 poz. 1204). Abonent ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, nadto ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych, z zastrzeżeniem bezwzględnych uprawnień Hainet, które wynikają z ustawy, o której wyżej mowa.
16. W trakcie rejestracji Usługi Abonent podaje wymagane przez Hainet dane, zgodnie z rzeczywistością, do których należą:
- nazwisko i imiona,
- numer PESEL, jeżeli Abonent jest Konsumentem,
- pełna nazwa firmy oraz numer NIP oraz REGON, jeżeli Abonent jest przedsiębiorcą,
- adres zamieszkania lub adres siedziby,
- adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa powyżej,
adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego z Abonentem.
17. Z chwilą rejestracji Abonent oświadcza, iż:
- wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail wskazany przy zawarciu Umowy lub nowy adres wskazany w terminie późniejszym informacji o zmianach w zakresie świadczenia usług przez Hainet, informacji handlowych o nowych usługach Hainet oraz jej partnerów.
18. Hainet ma prawo odmówić zawarcia Umowy bez podania przyczyn.
19. W przypadku, gdy warunki określone w Umowie różnią się od warunków określonych w regulaminie, wiążące są warunki określone w Umowie.