- strony internetowe -
“Jeśli nie ma Cię w internecie, to nie istniejesz”

regulamin


§3 Płatności

1. Abonent jest zobowiązany do uiszczenia Opłaty Abonamentowej oraz opłat dodatkowych wynikających z Umowy lub Cennika. Opłaty ponoszone są na podstawie faktur pro forma w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. Faktury pro forma wysyłane są pocztą elektroniczną Abonentowi na podany we wniosku adres e-mail, pocztą polską lub faxem. Jeśli dane na fakturze pro forma są niezgodne ze stanem faktycznym, Abonent zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Hainet w celu dokonania ich korekty. W ciągu 7 dni od uznania przez Hainet wpłaty wystawiana jest faktura VAT i przesyłana pocztą na adres podany przez Abonenta.
2. Opłata powinna zostać uiszczona na wskazany przez Hainet numer rachunku bankowego. Datą zapłaty jest data wpływu środków na konto.
3. Abonent upoważnia Hainet do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. Abonent zobowiązany jest do zapłaty należności za Usługi za każdy kolejny Okres rozliczeniowy w terminie do 14 dni od pierwszego dnia Okresu rozliczeniowego, za który ma nastąpić płatność, na podstawie faktury wystawionej przez Hainet i na rachunek wskazany w tej fakturze.
4. Jeżeli opóźnienie w płatności opłaty za kolejny Okres rozliczeniowy przekroczy 14 dni, Hainet jest uprawniony do zawieszenia wykonywania Usługi. W przypadku, gdy opóźnienie w płatności opłaty przekroczy 21 dni, Hainet jest uprawniony do natychmiastowego, jednostronnego rozwiązania Umowy i zaprzestania świadczenia Usługi. W takim przypadku wszelkie dane wprowadzone przez Abonenta do systemu Hainet zostaną usunięte, bez ponoszenia przez Hainet z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.
5. Wprowadzenie zmian w Cenniku w związku ze zmianami parametrów Usługi lub rozszerzeniem Cennika o nowe Usługi nie stanowi zmiany Umowy lub Cennika.
6. Hainet może naliczać w wystawianych fakturach opłaty za Usługi zrealizowane w poprzednich Okresach rozliczeniowych, o ile nie były one jeszcze naliczane.