- strony internetowe -
“Jeśli nie ma Cię w internecie, to nie istniejesz”

regulamin


§4 Obowiązki, prawa i odpowiedzialność Hainet

1. W ramach realizacji zamówionych Usług, Operator zapewnia sprawność działania urządzeń i Sieci Hainet co najmniej przez 99% czasu w każdym miesiącu kalendarzowym objętym opłatą abonamentową. W przypadku, gdy wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Hainet, wystąpi brak ciągłości w świadczeniu danej usługi trwający przez okres przekraczający 1% czasu w danym miesiącu, liczony od chwili uzyskania przez Hainet informacji od Abonenta o braku ciągłości, Abonent będzie uprawniony do uzyskania przedłużenia opłaconego okresu abonamentowego danej usługi o 7 dni za każde 6 godzin braku ciągłości w świadczeniu danej usługi, następujące po upływie 1% czasu braku ciągłości w danym miesiącu.
2. Przerwy w świadczeniu Usług należy zgłaszać Hainet telefonicznie pod numerami telefonu podanymi na stronie www.hainet.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@hainet.pl
3. Hainet zastrzega sobie prawo do przerw w świadczeniu Usług związanych z konserwacją urządzeń, koniecznością zmiany lokalizacji lub z innych uzasadnionych przyczyn. W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej zagrażającej ciągłości świadczenia Usług, może nastąpić nieplanowana przerwa w świadczeniu Usług umożliwiająca usunięcie awarii. W przypadku wystąpienia przerwy w świadczeniu Usług zawinionych przez Hainet, Hainet dołoży wszelkich starań zmierzających do usunięcia przyczyny tej przerwy w jak najkrótszym czasie.
4. Jeżeli zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do pewnych elementów usługi, Abonent zostanie o tym poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem.
5. W celu zabezpieczenia danych Abonenta, Hainet zobowiązany jest wykonywać całościową kopię bezpieczeństwa danych przynajmniej raz w ciągu 7 dni. Kopia wiadomości e-mail będzie dokonana tylko dla wiadomości pozostawionych na serwerze. Odtworzenie danych w przypadku awarii Urządzeń Hainet nastąpi nieodpłatnie, z winy Abonenta za jednorazową opłatą 50zł netto.
6. Hainet zobowiązuje się do zachowania tajemnicy treści przekazywanych za pośrednictwem poczty elektronicznej i umieszczonych w przestrzeni dyskowej. Dostęp do zasobów i danych Abonenta możliwy jest wyłącznie za pomocą danych identyfikujących Abonenta. Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem przy pomocy hasła identyfikującego Abonenta nie eliminuje całkowicie niebezpieczeństwa nieuprawnionego dostępu do zasobów i danych Abonenta. Hainet nie ponosi odpowiedzialności za skutki dostępu do zasobów i danych Abonenta przez osoby nieupoważnione na skutek ujawnienia lub "złamania" hasła identyfikującego Abonenta. Hainet zaleca Abonentom regularną zmianę haseł identyfikujących Abonenta.
7. Hainet gwarantuje Abonentowi możliwość zakończenia korzystania z usługi w każdej chwili, co jednak nie powoduje zakończenia bytu prawnego umowy, do czego jest niezbędne wypowiedzenie umowy przez Abonenta, z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
8. Hainet nie ponosi odpowiedzialności za gromadzone i przekazywane przez Abonenta treści oraz dane i nie wykonuje jakiejkolwiek kontroli działań Abonenta w żadnym zakresie. Na Hainet nie spoczywa odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek naruszeń, których dopuści się Abonent w trakcie korzystania z Usługi.
9. Szkoda poniesiona przez Abonenta, za którą Hainet na podstawie zawartej umowy będzie ponosić odpowiedzialność, nie obejmuje ewentualnych utraconych przez Abonenta korzyści. Wysokość roszczenia Abonenta nie może przekraczać kwoty rocznej opłaty abonamentowej za świadczenie usługi, która jest przedmiotem roszczenia. Ograniczenia te nie dotyczą Konsumenta.
10. W każdym przypadku Abonent ponosi odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania i szkody wynikające ze zdarzeń będących wynikiem działań lub zaniechań Abonenta, pozostających w związku z korzystaniem z usług, bez względu na sposób korzystania z usług.
11. Abonent wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Hainet dla celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm). Abonentowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych, ich poprawiania i żądania zaprzestania przetwarzania. Abonent wyraża także zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez Hainet na podany adres elektroniczny (e-mailowy) zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dz. U. Nr 144,poz. 1204)