- strony internetowe -
“Jeśli nie ma Cię w internecie, to nie istniejesz”

regulamin


§5 Obowiązki, prawa i odpowiedzialność Abonenta

1. Abonent ponosi odpowiedzialność wobec Hainet na wypadek wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wobec Hainet z tytułu korzystania przez Abonenta lub osoby przez niego upoważnione z Usług. Abonent zobowiązuje się do ich zaspokojenia, poniesienia kosztów pomocy prawnej, uczestniczenia jako strona w ewentualnych postępowaniach sądowych, których przedmiotem jest Usługa oraz poniesienia uzasadnionych kosztów, w szczególności w przypadku naruszenia dóbr osobistych lub praw majątkowych osób trzecich.
2. Abonent nie może korzystać z Usługi w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa,
3. Abonent nie może korzystać z Usługi w celu utrzymywania serwisów lub rozpowszechniania wiadomości o treści erotycznej oraz warezowej (zawierających nielegalne oprogramowanie) lub których elementy (np. skrypty CGI, duże pliki danych) wykorzystywane są przez inne serwisy nie utrzymywane przez Hainet
4. Abonent nie może korzystać z Usługi w sposób godzący w integralność systemu informatycznego Hainet
5. Abonent zobowiązuje się do niepodejmowania prób "złamania" hasła innych Abonentów.
6. Abonent zobowiązuje się do nie działania na szkodę innych Abonentów oraz użytkowników sieci.
7. Hainet nie zezwala na wykorzystywanie swych systemów komputerowych do przesyłania niepożądanych przez odbiorców przesyłek e-mailowych oraz innych o charakterze masowym licząc w ilości przekreczającej 200 adresów e-mail w ciagu pełnej godziny zegarowej.
8. Hainet zastrzega sobie prawo do stosowania wszelkich prawnych i technicznych zabezpieczeń chroniących systemy Operatora przed przesyłaniem za ich pomocą niepożądanych przez odbiorców przesyłek e-mailowych o charakterze masowym.