- strony internetowe -
“Jeśli nie ma Cię w internecie, to nie istniejesz”

regulamin


§6 Rozwiązanie Umowy

1. Strony mogą wypowiedzieć Umowę w każdym czasie, jednakże nie później niż na 30 dni przed końcem danego Okresu rozliczeniowego, ze skutkiem prawnym w postaci rozwiązania Umowy na koniec danego Okresu rozliczeniowego (opłaconego lub który powinien być opłacony przez Abonenta). W przypadku gdy Abonent, który wypowiada Umowę, dokonał płatności z góry za więcej niż jeden Okres rozliczeniowy, Umowa ulega rozwiązaniu z końcem ostatniego z opłaconych Okresów rozliczeniowych.
2. Wypowiedzenia Umowy można dokonać jedynie w formie pisemnej przesłanej pocztą polską na adres korespondencyjny Hainet pod rygorem nieważności.
3. Hainet lub Abonent mogą rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku:
- rażącego naruszenia przez drugą stronę postanowień Regulaminu
- likwidacji albo ogłoszenia upadłości strony
- cofnięcia, ograniczenia, wygaśnięcia, zmiany uprawnień lub warunków do świadczenia Usług przez Hainet, spowodowanych decyzją administracyjną lub zmianą prawa,
- niezawinionej przez Hainet zmiany warunków świadczenia Usług, które uniemożliwiają w sposób trwały świadczenie Usług ze względów technicznych,
Hainet może rozwiązać Umowę lub zawiesić świadczenie Usługi w trybie natychmiastowym w przypadku:
- nieuregulowania w terminie przez Abonenta opłat na rzecz Hainet za świadczone Usługi,
- wykorzystywania przez Abonenta Usług w sposób powodujący zakłócenia w działaniu Sieci Hainet lub urządzeń Hainet lub w sposób zagrażający istotnym interesom innych Abonentów lub interesom Hainet, w tym poprzez działania niezgodne z prawem, Umową lub regulaminem,
- realizowane przez Abonenta Usługi powodują obniżenie wydajności systemów komputerowych w stopniu uniemożliwiającym świadczenie Usług dla pozostałych Abonentów,
- utrzymywanie przez Abonenta Usług o treści warezowej (zawierających nielegalne oprogramowanie) oraz innej sprzecznej z prawem,
- podania przez Abonenta nieprawdziwych danych lub w przypadku posługiwania się dokumentami podrobionymi,
- w innych przypadkach wskazanych w Regulaminie
4. W przypadku rozwiązania Umowy w dowolnym trybie Abonentowi nie przysługuje prawo zwrotu dokonanych płatności lub odszkodowania, chyba że Hainet wyrządzi szkodę umyślnie.
5. W dniu rozwiązania Umowy Operator bezpowrotnie usuwa i kasuje wszystkie dane Abonenta znajdujące się na serwerach.