- strony internetowe -
“Jeśli nie ma Cię w internecie, to nie istniejesz”

regulamin


§7 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacja składana przez Abonenta, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług, powinna zostać sporządzona w formie pisemnej (listem poleconym) na adres korespondencyjny Hainet w terminie do 7 dni od powstania reklamacji. która powinna określać:
- imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby Abonenta, zwanego dalej "reklamującym",
- określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu,
- przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
- datę i podpis Klienta lub osoby uprawnionej do reprezentowania Klienta,
2. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych powyżej, Hainet niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nie uzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
3. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, pozostawia się bez rozpoznania, o czym jednostka dostawcy Usług rozpatrująca reklamację niezwłocznie powiadamia reklamującego.
4. Hainet rozpatrzy poprawnie złożoną reklamację która winna zawierać informację zawarte w ust. 1, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Abonentowi odpowiedź, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz uzasadnienie.