- strony internetowe -
“Jeśli nie ma Cię w internecie, to nie istniejesz”

regulamin


§8 Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Hainet i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych z Hainet.
2. Dane osobowe Usługobiorcy będą przetwarzane przez Hainet zgodnie z art. 23, ust. 1, pkt. 3, Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997r., Nr 133, poz. 883) w celu rejestracji w bazie danych złożonych zamówień. Anonentowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych i ich poprawiania w siedzibie Hainet określonej w pkt. 1 niniejszego regulaminu.
3. Hainet zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie oraz w cenniku Usług. W przypadku dokonania zmiany treści któregokolwiek z dokumentów wymienionych w zdaniu poprzednim, Hainet zobowiązany jest poinformować Abonenta o dokonanych zmianach na co najmniej trzydzieści dni przed datą ich wejścia w życie. Hainet poinformuje Abonenta o zmianach, o których mowa w zdaniu poprzednim za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub faksu - w zależności od wyboru Operatora. Postanowienia nowego Regulaminu oraz Cennika usług wiążą druga Stronę, jeżeli nie wypowie ona umowy w terminie 14 dni od daty publikacji na stronie Hainet.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy: kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych.